Medlemsvillkor

Nedan allmänna villkor gäller medlemskap hos Vicious CrossFit mellan den person (benämns ”Medlem”) som står namngiven i avtalet och Amanda Andre Mikaelsson Fitness & Hälsa (juridiskt bolagsnamn för Vicious CrossFit). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som Vicious CrossFit erbjuder, såsom personlig träning och kurser.

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap hos Vicious CrossFit kan sökas av person som:

⦁– är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare

⦁– är minst 10 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande

⦁– har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

1.2 Medlemskap tecknas via Vicious CrossFit’s hemsida alternativt personligen hos Vicious CrossFit.

1.3 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som skickas in på hemsidan. Löpande betaldragning sker månadsvis den 28:de varje månad. Betalning sker i förskott.

1.4 Vicious CrossFit erbjuder ett medlemskap med samma villkor (1 månads handläggningstid (uppsägningstid)) och träningsmöjligheter. Omfattningen av Vicious CrossFit’s olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av Vicious CrossFit vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

1.5 Vicious Crossfit har 1 månads uppsägningstid på sina avtal from 1 maj 2018, Vid avslutande av av medlemskap mailas uppsägning till . Avslutande av dragningar ansvaras av Vicious CrossFit, Men det åligger i medlemmens ansvar att kontakta banken och be dem ta bort autogiro medgivandet.

1.6 uppsägning av kortet /ångerätt sker from ingående avtalsdatum och 14 dagar framåt

2. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemmen förbinder sig till

-Att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom incheckning innan träningspasset börjar.

-Att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse på Vicious CrossFit,-

-Att ta del av och följa Vicious CrossFit’s vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,-

-Att följa anvisningar som ges av Vicious CrossFit’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,-

-Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Vicious CrossFit’s träningscenter,-

-Att fortlöpande underrätta Vicious CrossFit om missnöje med rådande förhållanden på Vicious CrossFit’s träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

2.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

3. Vicious CrossFit’s ansvar

3.1 Vicious CrossFit’s ska avråda medlemmen från träning som Vicious CrossFit’s personal bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

3.2 Vicious CrossFit ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Vicious CrossFit’s kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Vicious CrossFit’s träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

3.3 Vicious CrossFit ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i Vicious CrossFit’s träningscenter.

3.4 Vicious CrossFit ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i Vicious CrossFit’s träningscenter.

3.5 Vicious CrossFit ersätter dock sakskador förorsakade av uppenbart felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av Vicious CrossFit’s personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4. Träning på Vicious CrossFit

4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos Vicious CrossFit och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt Vicious CrossFit vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om Vicious CrossFit vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i Vicious CrossFit’s träningscenter eller på hemsidan (www.viciouscrossfit.se).

4.2 Medlemskap Vicious Crossfit 2018 Medlemskapsavgift: 250:-/år Det obligatoriska medlemskapet ger Medlemmen tillgång till att boka träning i schemalagda gruppträningar och möjligheten att nyttja ”open gym”. Avgiften säkerhetsställer att boxen kan fortsätta hålla en hög standard på lokal, utrustning, underhåll utav låssystem för ”open gym”

4.3 Vicious CrossFit begränsar genom detta avtal medlemmens träningstillfällen till sex stycken pass per vecka. Detta för medlemmens säkerhet. Vicious CrossFit vill inte bidra till kronisk överträning på grund av för hög träningsvolym som annars möjliggjorts via detta avtal.

4.4 Vicious CrossFit skall, i den mån det är möjligt, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i Vicious CrossFits fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från Vicious CrossFits personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av Vicious CrossFits personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen. Varje ny medlem måste genomföra en obligatorisk introkurs där grunderna inom träningen lärs ut.

4.5 Vicious CrossFit erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret (”open gym”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från Vicious CrossFit’s personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från Vicious CrossFit, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst Vicious CrossFit’s personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av Vicious CrossFit’s personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

4.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningsytan fram tills att schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

4.7 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av Vicious CrossFit personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset, och drabbad av en straffavgift på 120 kr för utebliven närvaro

4.8 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av Vicious CrossFit’s personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning på ”open gym”.

4.10 Vicious CrossFit kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller att tillgången är begränsad av annan anledning.

4.11 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av Vicious CrossFit erbjudna, träningspass, genom bokning enligt Vicious CrossFit’s regler för denna. I det fall medlemmen bokar utan att medverka (”no show”) på ett träningspass (utan att medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) kommer medlemmen att får betala 120 kr i avgift, detta efter att 2 varningar har utfärdats.

4.12 Genom detta avtal så godtar medlemmen att Vicious CrossFit’s träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via Vicious CrossFit facebook-sida/mail inom rimlig tid. Genom detta avtal godkänner medlemmen ordningsregler som sitter uppe på Vicious Crossfit träningslokal.

5. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Ingen kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via avbetalning

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Avbetalning sker vid varje månadsskifte (runt den 28:e varje månad) då en autogiro dragning sker.

Om du som medlem inte gått introkurs och har tidigare erfaranhet av Crossfit kan du ingå avtal med Vicious Crossfit. Följande betalning gäller då.

Det datum du skickar in ditt medlemsavtal är du kund. Från den dagen betalar du x kr per dag per tills dragning slutet av månaden, detta betalas då I efterskott. Exempel: Blir du kund den 10:de betalar du I efterskott 18 dagar betalning den 28:de x kr*18 dagar=479kr.

Vad summan blir beror på vilket kort du valt att teckna.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Medlemmen förbinder sig till

-Att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom incheckning.

-Att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse på Vicious CrossFit,-

-Att ta del av och följa Vicious CrossFit’s vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,-

-Att följa anvisningar som ges av Vicious CrossFit’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,-

-Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Vicious CrossFit’s träningscenter,-

-Att fortlöpande underrätta Vicious CrossFit om missnöje med rådande förhållanden på Vicious CrossFit’s träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

6.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

6.3 Att vid uppsägning skicka in detta skriftligen till oss.

7. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

5.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter (dock minst två månader) inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

5.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då Vicious CrossFit godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som Vicious CrossFit godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid avbetalning) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

5.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naparapat eller motsvarande.

5.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på annan ort ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.

8. Dopning

Vicious CrossFit har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

9. Trivselregler och träningsföreskrifter – Och, det självklara…

Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

10. Foto och video

Deltagare som är inblandade i någon verksamhet som erbjuds av Vicious CrossFit får fotograferas eller videofilmas under träning. Medlemmen visar härmed mitt samtycke till användning av dessa fotografier och/eller videor utan ersättning, Vicious CrossFit’s webbplats eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och/eller publiceras av Vicious CrossFit eller dess samarbetspartners. Om detta ej godkänns behöver vi att du mailar till